edificació

CATALUNYA - NOVA LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i (...)

Publicada avui al DOGC la Llei 5/2017, del 28 de març* , l’article 192 de la qual preveu la possibilitat de  pròrroga o rehabilitació  fins al 31 de desembre de 2018 per les llicències d’obres paralitzades per la crisi

BIBLIOTECA D'ARTICLES - Una visión acerca de la experiencia y evolución deseable de los sistemas voluntarios de certificación ambiental de edificios

Los sistemas voluntarios de certificación de la calidad ambiental de los edificios llevan más de dos décadas presentes en el sector de la edificación. Cabe preguntarse si, dada toda esa experiencia, no ha llegado el momento de replantearlos...

El COAC convoca un concurs per a la redacció del document "Anàlisi i valoració de les actuacions necessàries als immobles del COAC"

Atenció pèrits! Aquest és un treball adequat a l'especialitat de molts de vosaltres, especialment aquells que teniu experiència en Technical Due Diligence, en maneig d'estris de mesura, i sabeu formar equips eficaços i multidisciplinars. 

Aprobado el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que  incluye los contenidos de la Ley de Suelo de 2008 y los referidos al ámbito de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas procedentes de la Ley 8/2013.

La ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras modifica la LOE

En  la ley20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Publicada en el BOE el 15 de Julio, en su Disposición final tercera, se planta la 6ª Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Por Rafael Mur Soteras