CATALUNYA - NOVA LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i (...)

 
 

Publicada avui al DOGC la Llei 5/2017, del 28 de març* , l’article 192 de la qual preveu la possibilitat de  pròrroga o rehabilitació  fins al 31 de desembre de 2018 per les llicències d’obres paralitzades per la crisi:.

Text de l’article :

 Article 192. Modificació de la Llei 3/2012 amb relació a la pròrroga de llicències d'obra atorgades a l'empara de normativa prèvia

Es modifica l'apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, que resta redactat de la manera següent:

«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018.»

La Llei també modifica determinats articles de la Llei d’Urbanisme. Informarem amb més detall properament.

 *Llei 5/2017 del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni


Agraïm la diligència de l'Assessoria Jurídica del COAC en la comunicació de novetats legals a les Agrupacions.