Ajudes econòmiques per a facilitar l’assistència a actes extraordinaris d’interès estratègic i beques per a pal·liar dificultats d’accés dels agrupats

Aquestes ajudes i beques formen part del projecte de destinació del resultat positiu de la liquidació de 2017, la qual acumula els resultats positius des de 2013.

Consulteu els objectius i les condicions generals, que apliquen a tots els tipus de beques i ajudes. Trobareu també les possibilitats d’acumulació:


OBJECTIU

L’objectiu és doble:

-  Per una banda, facilitar l’assistència a actes extraordinaris d’interès estratègic per la professió, on la representació del col·lectiu a través dels propis agrupats és decisòria per manifestar l’interès de la comunitat en la dignitat, coneixement i reconeixement de la perícia i la mediació, i efectiu l’intercanvi amb altres professionals i magistratura.

És el cas de les Jornades CGPJ-CSCAE en el qual la presència d’agrupats del COAC posa de relleu el pes del col·lectiu català i les seves necessitats.

Tradicionalment s’ha ajudat econòmicament amb el pagament de la matrícula en proporció a les possibilitats de l’Agrupació i la dificultat d’accés a la seu de les Jornades, i aquesta ajuda té cabuda en la utilització dels recursos d’aquest projecte.

 Les XII Jornades, a Tarragona, necessitaran el foment de l’alta concurrència dels agrupats de l’AAEPFMC, i en cas de resultar necessari, també té cabuda la utilització dels recursos econòmics d’aquest projecte.

Altres esdeveniments estratègics s’entendrien com a similars i rebedors del mateix tractament.

 - Per una altra banda, es pretenen pal·liar dificultats de:

 -  la llunyania física que dificulta l’accés a la formació en haver d’esmerçar alta quantitat de temps i diners en el transport

-  les rendes baixes que impedeixen la matriculació a cursos de pagament per haver d’atendre primer a necessitats vitals

-  les dificultats econòmiques derivades d’alta dificultat de generar recursos econòmics, sigui per edat avançada (jubilació efectiva), malaltia prolongada o incapacitat.

De manera que s’ofereixen les següents beques a càrrec dels 21.196 € d’aquesta distribució dels recursos d’estalvi:

  • 1.        Beques de transport

  • 2.        Beques per rendes baixes

  • 3.        Beques per alta dificultat de generar recursos econòmics


CONDICIONS GENERALS

Apliquen a tots els tipus d’ajudes i beques

Accés a les beques

Només tenen accés a aquestes beques els membres de l’AAEPFMC que:

-          Són arquitectes col·legiats al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en qualsevol modalitat de col·legiació.

-          Són membres de l’AAEPFMC l’any de sol·licitud de la beca i ho han estat també, com a mínim, tot l’any anterior

-          Són membres de l’AAEPFMC l’any de sol·licitud de la beca i han pagat la matrícula d’inscripció a l’Agrupació, encara que no hagin estat membres de l’AAEPFMC els anys anteriors

-          No tenen deutes pendents amb el COAC o l'AAEPFC per qualsevol concepte. 

-          Han pagat la matrícula i han assistit a la formació

-          Resideixen fora de l'àrea metropolitana de transport o en les corones 4,5 o 6.

-          Han signat personalment l'assistència a cada sessió lectiva.

La concessió d’una beca suposa l’obligació de pertànyer a l’Agrupació i satisfer-ne les quotes i obligacions durant almenys, una anualitat més. En cas de no complir-se amb aquesta obligació, l’Agrupació podria demanar el retorn de l’ajuda que s’hagi concedit.

 Les beques i ajudes només són aplicables a aquella formació o activitat organitzada directament per l’AAEPFMC.

Compatibilitat i acumulació de beques

Les beques 1 només tenen objecte si la formació no té lloc en el territori de provinença o no se’n facilita vídeo, seguiment per streaming o similar.

Les beques 2 i 3 són incompatibles entre elles.

Les beques 1 i 2 o 1 i 3 són compatibles, podent cobrir com a màxim, el 90% del preu del curs.

Les beques 2 i 3 només tenen objecte si els cursos són de pagament.

En cap cas l’acumulació de beques 2 o 3 amb altres que pugui donar el COAC o altres entitats pot superar el 90% de l’import del curs.

Les beques 2 o 3 seran donades només si els interessats no han obtingut beques, ajudes o són beneficiaris del programa social del COAC en relació amb la formació en qüestió, amb l’excepció dels casos molt especials que es detallen a la beca 2.


Per sol.licitar les ajudes i beques, adreceu-vos a la sra. Marta Marín, secretària d’Agrupacions

aaepfc@coac.net

Consulteu les tres modalitats de beques i ajudes:


BEQUES 1

BEQUES DE TRANSPORT

OBJECTIU

Incentivar la igualtat territorial en la formació d’arquitecte perits, DALF, mediació i altres camps estratègics. Cada programa formatiu ha d’explicitar si hi són aplicables les beques transport. En cas de no explicitar-ho, s’entén que no ho seran.

CONDICIONS

La beca es tracta d’ajuts de desplaçament, en forma de beques parcials, fins a un límit de:

En el cas de DALF o formació d’alta prioritat que només se celebri a Barcelona i no es pugui gravar, reproduir o divulgar en streaming o similar.

-          50% de l’import de la matrícula als arquitectes residents en situacions allunyades de Barcelona, entenent com a tals les localitats fora de l'àrea metropolitana de transports o en les corones 4,5 o 6., que tinguin com a temps mínim de transport per trajecte (anada o tornada) de fins a 1 h i 45 minuts.

 -          75% de l’import de la matrícula als arquitectes residents en situacions allunyades de Barcelona, entenent com a tals les localitats fora de l'àrea metropolitana de transports o en les corones 4,5 o 6., que tinguin com a temps mínim de transport per trajecte (anada o tornada) de més de 1 h i 45 minuts.

 Aquest alt límit excepcional està previst per aquells agrupats que hagin de fer un esforç de transport molt llarg i dificultós, venint per exemple, del Pirineu de Lleida, dels Ports de Beseit o similars.

En el cas de formació considerada de prioritat mitja que només se celebri a Barcelona i no es pugui gravar, reproduir o divulgar en streaming.

-          25% de l’import de la matrícula als arquitectes residents en situacions allunyades de Barcelona, entenent com a tals les localitats fora de l'àrea metropolitana de transports o en les corones 4,5 o 6., que tinguin com a temps mínim de transport per trajecte (anada o tornada) de fins a 1 h i 45 minuts.

 -          50% de l’import de la matrícula als arquitectes residents en situacions allunyades de Barcelona, entenent com a tals les localitats fora de l'àrea metropolitana de transports o en les corones 4,5 o 6., que tinguin com a temps mínim de transport per trajecte (anada o tornada) de més de 1 h i 45 minuts.

Aquest alt límit excepcional està previst per aquells agrupats que hagin de fer un esforç de transport molt llarg i dificultós, venint per exemple, del Pirineu de Lleida, dels Ports de Beseit o similars.

 Les beques s’atorgaran prèvia comprovació dels requisits exigits a la convocatòria. L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses atorgarà tantes beques com sigui possible fins a assolir la quantitat total destinada a aquesta convocatòria

IMPORT DE LA BECA

L'import es calcularà de la següent manera:

Sessions a les que s'ha assistit (segons signatura) x  kilòmetres entre l'adreça de residència i el COAC Plaça Nova segons Google Maps x 0,16 €/km

Les beques estan subjectes a una retenció del 2%, que se li aplicarà en la dotació econòmica concedida. Aquest 2% el becari el podrà recuperar a través de la seva declaració de la renda corresponent a l’exercici 2015, o 2016 en el cas de que s’efectuï el pagament del curs a partir de l’1 de Gener de 2016 . 

Es calcularà l'import màxim possible en funció de la llunyania, i s'abonaran de forma semestral de tal manera que en un sol semestre no es pugui cobrar més de la meitat de l'import total, havent comprovat les assistències a classe.

El pagament de la beca es farà mitjançant transferència al compte bancari col·legial del sol·licitant als 30 dies com a màxim de la data de presentació al COAC de la factura a nom del becari corresponent a l’import subvencionat.


BEQUES 2

BEQUES PER A RENDES BAIXES

OBJECTIU

Facilitar el pagament de formació a aquells agrupats que en un moment donat han de viure amb rendes insuficients per abastar les necessitats vitals i cobrir les despeses de formació.

S’entén que la formació que rebin serà una manera de donar eines per ajudar a incrementar les rendes, tot i oferint serveis professionals de perícia o mediació de qualitat a la societat.

CONDICIONS

Beques de fins al 50% de l’import del curs si es compleix alguna de les següents condicions:

-          Sol·licitants sense discapacitat reconeguda:

-          Declaració anual IRPF amb resultat final de renda menor o igual a 12.000 €/any si no es tenen familiars al càrrec

-          Declaració anual IRPF amb resultat final de renda menor o igual a 22.000 €/any si es tenen familiars al càrrec

-          Sol·licitants amb discapacitat reconeguda major o igual al 30%:

-          Declaració anual IRPF amb resultat final de renda menor o igual a 15.000 €/any si no es tenen familiars al càrrec

-          Declaració anual IRPF amb resultat final de renda menor o igual a 25.000 €/any si es tenen familiars al càrrec

Les beques s’atorgaran prèvia comprovació dels requisits exigits a la convocatòria. Les dades seran tractades amb confidencialitat. L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses atorgarà tantes beques com sigui possible fins a assolir la quantitat total destinada a aquesta convocatòria.

Cal complir tots els requisits i condicions generals aplicables al conjunt de les beques.

Només en casos molt especials d’alta necessitat i sempre amb coordinació amb el programa social del COAC i informe ad-hoc, aquesta beca podria complementar la del COAC fins a cobrir el 90% del curs entre les dues.

IMPORT I PAGAMENT DE LA BECA

Atesa la naturalesa de la beca que pretén evitar una despesa feixuga, l’import atorgat es descomptarà de l’import a pagar en el moment de satisfer la matrícula, de manera que l’interessat no haurà de desemborsar en cap moment els diners amb que se l’ajuda.

El beneficiari està obligat a assistir i signar personalment el 80% de les sessions de la formació com a mínim, i entregar els treballs que en el curs de la formació es requereixin.

En el cas de no complir amb l’assistència o participació mínima requerida, es donarà per anul·lada la concessió de la beca i se li carregarà al compte col·legial l’import becat.


BEQUES 3

BEQUES PER ALTA DIFICULTAT DE GENERAR RECURSOS ECONÒMICS 

OBJECTIU

Facilitar el pagament de formació a aquells agrupats que per la seva situació d’edat avançada o malaltia llarga es troben amb dificultats externes i insalvables per generar amb plenitud de condicions recursos econòmics.

L’exercici pericial pot ser ocasional i compatible amb unes condicions de salut limitades, tot i permetent la continuació amb la integració amb el món professional i servint la societat amb coneixements valuosos adquirits al llarg del temps.

Les persones que es troben en aquesta circumstància han de poder actualitzar els seus coneixements per garantir un treball professional de qualitat, sigui amb intervencions puntuals, sigui quan recuperin la capacitat de treball.

CONDICIONS

Beques de fins al 20% de l’import del curs si es compleix alguna de les següents condicions:

-          Estar jubilat de forma efectiva (que així consti al COAC, HNA, Seguretat Social), i que no es tingui més activitat professional que la permesa en una persona considerada no activa professionalment.

 

-          Trobar-se en situació d’incapacitat temporal continuada i acreditada amb una durada ja superior a 1 any en el moment de sol·licitud de la beca.

L’esperit d’aquesta condició és ajudar períodes de malaltia o recuperació llargs en els quals les prestacions d’incapacitat temporal ja s’han extingit en sobrepassar els 12 mesos.

Les beques s’atorgaran prèvia comprovació dels requisits exigits a la convocatòria. Les dades seran tractades amb confidencialitat. L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses atorgarà tantes beques com sigui possible fins a assolir la quantitat total destinada a aquesta convocatòria.

Cal complir tots els requisits i condicions generals aplicables al conjunt de les beques.

En el cas dels jubilats o aquelles persones que derivin en incapacitat permanent i abandonin totalment la professió i el Col·legi, no s’aplicarà penalització per no compliment de les condicions de permanència a l’AAEPFMC després d’haver estat beneficiats per aquestes beques.

IMPORT I PAGAMENT DE LA BECA

Atesa la naturalesa de la beca que pretén evitar una despesa feixuga, l’import atorgat es descomptarà de l’import a pagar en el moment de satisfer la matrícula, de manera que l’interessat no haurà de desemborsar en cap moment els diners amb que se l’ajuda.

El beneficiari està obligat a assistir i signar personalment el 80% de les sessions de la formació com a mínim, i entregar els treballs que en el curs de la formació es requereixin.

En el cas de no complir amb l’assistència o participació mínima requerida, es donarà per anul·lada la concessió de la beca i se li carregarà al compte col·legial l’import becat.