Sentència d'inconstitucionalitat relacionada amb els ITE

El TC estima parcialment un recurs de la Generalitat de Catalunya en confirmar que la regulació de la inspecció urbanística és una competència autonòmica.La Sentència del Tribunal Constitucional de 21 de gener declara inconstitucionals i nuls els articles 21 i 22, així com les disposicions addicionals tercera i transitòries primera i segona del Reial Decret-Llei 8/2011 d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i d’impuls a la rehabilitació i de simplificació administrativa.

L’article 21 estableix l’obligatorietat de la inspecció dels edificis d’antiguitat superior a 50 anys; l’art. 22 regula els efectes de la inspecció; la disposició addicional tercera limita l’obligatorietat dels ITE als municipis de més de 25.000 habitants (llevat que les CCAA fixin altres límits) i les disposicions transitòries primera i segona estableixen el règim transitori de les inspeccions tècniques.

Tots aquests preceptes van quedar integrats a la Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, i  recentment han passat a formar part del Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per R.D.-Legislatiu7/2015, al qual hi són com a arts 29 i 30 i disposició transitòria segona.

El Tribunal Constitucional considera que la inspecció dels edificis no té una finalitat de consecució d’objectius de política econòmica general, sinó que és una tècnica o instrument urbanístic, i com a tal és competència de les Comunitats Autònomes, i no de l’Estat.