Llistes definitives de Pèrits 2016

Aprovades per la Junta de Govern de 27.01.2016 les Llistes definitives de Perits 2016 per a la designació de perits arquitectes durant 2016. Els interessats podran interposar contra l’esmentada aprovació els recursos previstos a l’article 97 dels Estatuts Col·legials.

D’acord amb la legislació vigent, com en anys anteriors, les llistes seran enviades al Departament de Justícia (llista perits judicials), als Registres Mercantils, i a les Administracions Tributàries; i enguany també al Col.legi de Notaris de Catalunya, en compliment del que disposa l’article 50 de la Llei del Notariat, modificada per la Llei 15/2015 de la jurisdicció voluntària, per al nomenament de perit diriment en els supòsits previstos als articles 68 i 74 de l’esmentada Llei del Notariat (valoracions i taxacions en procediments d’acceptació d’herències, i de subhastes notarials).


Consulteu les llistes de pèrits per al 2016 aquí:

Llistat detallat per a totes les jurisdiccions de Catalunya  que s'enviarà al Departament de Justícia per a la inclusió a la base de dades consultable pels jutjats de totes les jurisdiccions, inclosa la contenciosa administrativa.

Llistat detallat d'arquitectes que s'han declarat experts en dret urbanístic i valoracions, destinada a jutjats de la jurisdicció contenciós administrativa, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Registres Mercantils i Administracions Tributàries, i Col.legi de Notaris de Catalunya.