Presentació telemàtica dels dictàmens judicials

Us donem trasllat de la resposta del Departament de Justícia a la consulta que se’ls va formular des de la Taula Lletrada Intercol·legial sobre la presentació telemàtica dels dictàmens judicials arran de la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil:

Senyor,
En relació amb la vostra consulta, us informem que de conformitat amb la Llei 42/2015, de 7 d'octubre, de reforma de la llei d'enjudiciament civil, el Departament de Justícia, de comú acord amb els consells de col·legis professionals d'advocats, de procuradors dels tribunals i graduats socials i la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha establert un calendari d'implementació delsistema de gestió processal relatiu a l'expedient electrònic, que també s'ha presentat al Comitè Tècnic Estatal de la Administració Judicial Electrònica (CTEAJE). Durant l'any 2016, la presentació telemàtica de demandes i escrits se centra tant de l'àmbit civil com social, restant en estudi i construcció la jurisdicció penal.
Quant a la presentació de dictàmens, si són documents que adjunten les parts a la demanda, a la contestació o en algun escrit de tràmit, l'advocat i el procurador el poden adjuntar telemàticament a l'òrgan judicial. En el cas que el dictamen pericial l'hagi de presentar el pèrit directament al tribunal, les administracions que formem part del CTEAJE entenem, d'acord amb la disposició transitòria 4a de la Llei esmentada, que fins l'1 de gener de 2017 no hi ha obligatorietat de presentació telemàtica dels dictàmens.
Des de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, que és la competent per dissenyar els sistemes de gestió i informació per mitjà de les tecnologies de la informació i comunicació, poden atendre els representants de les associacions de perits judicials o dels consells de col·legis professionals per tractar sobre aquesta qüestió.
Atentament,
Departament de Justícia
justícia.gencat.cat