ITE's - DECRET 67/2015, de 5 de maig

Publicat al DOGFC d’avui 7 de maig, el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6866/1423273.pdf

 En no assenyalar un moment específic d’entrada en vigor, s'entén que  per aplicació supletòria de l’article 2 del Codi Civl entrarà en vigor als 20 dies naturals des de la publicació.

 És important la disposició transitòria:

 “Disposició transitòria

Les inspeccions tècniques realitzades a l’empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i les sol·licituds del certificat d’aptitud.

 1.     Aquells edificis que a l’entrada en vigor del Decret hagin estat sotmesos a l’informe de la inspecció tècnica del Decret 187/2010, de 23 de novembre, poden emprar vàlidament aquell informe per acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació, en les condicions que estableixi cada convocatòria.

 2.     Les sol·licituds de certificats d’aptitud presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret i encara no resoltes, es resoldran de conformitat amb el que preveu el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis, llevat que els sol·licitants manifestin expressament la voluntat que s’apliqui el règim jurídic establert en el nou Decret. En aquest cas caldrà complementar la documentació de la inspecció tècnica ja realitzada amb un informe tècnic que qualifiqui les deficiències d’acord amb aquest Decret. En el supòsit que s’hagi requerit l’esmena de deficiències, o bé s’hagi denegat la sol·licitud sobre la base de l’article 9.3 del Decret 187/2010, el termini màxim per acreditar l’esmena de deficiències greus serà de dos anys a partir de l’entrada en vigor del present Decret. Acabat aquest termini, caldrà efectuar una nova ITE per obtenir el certificat d’aptitud.

 3.     Les persones propietàries d’edificis d’habitatges que disposin de l’informe de la inspecció tècnica emès a l’empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i que es trobi pendent de presentació per trobar-se en el supòsit que preveu l’apartat 3 de l’article 9 d’aquell Decret, disposen d’un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret per presentar aquest informe a l’Administració. La no-presentació de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici dins d’aquest termini comporta la seva caducitat i ineficàcia per poder justificar el compliment de l’obligació d’haver passat la inspecció tècnica obligatòria. La seva resolució s’efectuarà segons el que s’estableix a l’apartat 2 anterior. El termini màxim per acreditar l’esmena de deficiències greus també serà de dos anys a partir de l’entrada en vigor del present Decret. Acabat aquest termini, caldrà efectuar una nova ITE per obtenir el certificat d’aptitud.

 4.     En referència amb els dos apartats anteriors, l’acreditació d’esmena de les deficiències greus es realitzarà amb el corresponent certificat de finalització de les obres que posi de manifest de forma expressa i clara que s’han resolt totes les deficiències greus que constaven a l’informe. En aquests supòsits s’atorgarà el certificat d’aptitud per al període de 10 anys. Tanmateix, tots els certificats d’aptitud s’atorgaran comptabilitzant el període de 10 anys a partir de la data d’emissió de l’informe d’inspecció tècnica.”