Monogràfic - 22-2-2016 - Tot el que vols saber sobre valoracions immobiliàries i mai t'has atrevit a preguntar.

- Clínic de valoracions immobiliàries i urbanístiques.- 

Adreçat als arquitectes experts en valoracions immobiliàries i urbanístiques i als arquitectes perits.

Veure el vídeo de la sessió


OBJECTIUS

Sessió oberta, en format de seminari, en la qual els assistents podran preguntar i posar en comú tots aquells aspectes de concepte que els inquietin o encurioseixin en referència a les valoracions immobiliàries i urbanístiques. 

El ponent, i una fila zero de prestigi en el camp de les valoracions, donaran resposta i si convé, la discutiran des dels diferents punts de vista. 


PREGUNTES A PLANTEJAR

Els assistents poden formular les preguntes que desitgin al voltant del tema a tractar. 

A dia d'avui hi ha el llistat de qüestions plantejades que podeu veure a continuació. L'ampliarem amb les que ens feu arribar via aquest formulari:

Preguntes inicialment suggerides (provisional):

 • Per un mateix immoble conviuen diferents valors: de mercat, a efectes de garantia (hipotecari), cadastral, urbanístic, preu just. És raonable que sigui així? Quina justificació te?
 • En un planejament urbanístic recau sobre una finca una vinculació singular. Com es valora la indemnització per responsabilitat patrimonial? Es aplicable el RVLS?
 • En el planejament urbanístic: Quina diferència hi ha entre sostenibilitat econòmica i viabilitat econòmica?.
 • En la determinació del valor de mercat d’un pis llogat, és raonable utilitzar el mètode de comparació o el de actualització de les rendes?
 • Per quines raons les qualitats constructives tenen menor incidència en el valor de un immoble en les zones més cares que en les més barates?
 • És possible sistematitzar la influència de les característiques constructives en el valor d’un immoble?
 • Per quines raons la antiguitat d’un immoble te més o menys influència en el seu valor segons on estigui?
 • En les valoracions immobiliàries el factor risc té una influència substancial. Per què la taxa de risc és diferent segons el tipus de producte?
 • Com determinar el pes del factor risc segons el tipus de producte?
 • En la valoració de locals comercials, per a què serveix el coeficient de taula de fons? I quan el local té diferents plantes, com s’aplica?
 • Una obra de línia elèctrica afecta a una finca edificada generant una servitud aèria, i a una altra, de pas soterrat. Amb quins criteris es determinen les indemnitzacions?
 • El coeficient de localització de l' art. 23 de la LS 2/2008 tenia una limitació a un màxim de 2 que ha estat anul·lada per una sentència del TC. Té efectes retroactius?
 • Està vigent el RVLS 1492/2011? O ha estat derogat per la promulgació del RDL 7/2015 del TRLSRU?
 • En una valoració urbanística puc aplicar la ECO 805/2003? En quins casos?
 • En l'agenda econòmica d’un planejament urbanístic he de determinar el valor del sòl d’un determinar sector. Puc aplicar el mètode de comparació amb el mercat?
 • En una valoració patrimonial pel repartiment d’una herència hi ha pisos llogats, pisos lliures i pisos d’ús propi. Els criteris de valoració han de el mateixos? I els valors?

NOVES QÜESTIONS PROPOSADES:

 • Als efectes de valoració de plusvàlues, és correcte utilitzar el criteri del TSJ de Castilla La Mancha de 17/04/2012, amb la fórmula , plusvalía = valor final x nº de años x coeficiente de incremento/1+(número de años x coeficiente de incremento) 
 • Com es pot valorar un sól qualificat de terciari, quan es permeten diversos usos en el mateix ?
 • Es correcte valorar un sòl edificat urbanitzat d´acord amb l´art. 23 del Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl ?

DIRIGIT PER

Pere González Nebreda, president UAPFE, expert en valoracions immobiliàries i urbanístiques. 


CONVIDATS

Invitats fila 0: professionals arquitectes experts en valoracions immobiliàries i urbanístiques

 • Rafael Mur Soteras
 • Esteve Cabré i Puig, CEIAM
 • Sílvia Font Llorensí, directora de AVALUA
 • Susanna Moya, directora tècnica de IBERTASA* 
 • Carles Puigdomènech, director tècnic de S.T *
 • Josep Maria Dedéu Rosell, president AASAP i la UAAAP
 • Jordi Griñó Sans, ex president CIEA
 • Pere Rius Català , vocal tècnic del Jurat d’Expropiació de les illes Balears
 • Jordi Bernat Falomir, Agència Tributària
 • Ignacio Olóndriz, organisme  de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. 

(*) Pendent de confirmació


DIA, HORA I LLOC

22 de febrer de 2016

18:30-20:30 h

Sala d'actes del COAC Plaça Nova, Barcelona


AMB EL PATROCINI DE:


INSCRIPCIONS

Aquí