Suspensió de tramitació de plans especials urbanístics relacionats amb activitats de càmping

camping.jpg

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha acordat iniciar el procediment de formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping que tindrà per objecte l’establiment de directrius per coordinar l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal, determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible i d'ordenació urbanística i mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l'estructuració orgànica d'aquest sòl. L'àmbit inicial d'estudi del Pla inclourà tots els municipis de Catalunya:

 

 Amb aquest motiu queden suspeses en tot el territori català, la tramitació dels plans especials urbanístics que tinguin per finalitat la implantació en sòl no urbanitzable, sobre àmbits avui no ocupats per activitats existents:

a) D'una nova activitat de càmping o d'aparcament o àrea d'acollida de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.

b) L'ampliació de la capacitat d'acollida o de la superfície d'una activitat de càmping o d'aparcament o àrea d'acollida de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda existent, en més d'un 50%.

La suspensió de tramitacions afecta:

a) Els plans especials urbanístics que es presentin a tràmit després de la publicació d'aquest acord.

b) Els plans especials urbanístics que, abans de la publicació d'aquest acord, estiguin en tramitació i no hagin estat resolts definitivament d'acord amb l'article 92.1 a) i b) del Text refós de la Llei d'urbanisme.

 

L’edicte publicat al DOGC http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7732/1706606.pdf  recull la relació de càmpings que podrien estar afectats per la suspensió.