Subvencions  per  a actuacions de conservació tipologia  residencial àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciuta

Publicada al BOPB de 25 d’octubre la Convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de  subvencions  per  a  actuacions  de  conservació  en edificis  de  tipologia  residencial  col·lectiva  i  edificis  unifamiliars  dels  municipis  que  integren  l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.

Aquestes  subvencions  s’adrecen  a  juntes  o  comunitats  de  propietaris;  a  agrupacions  de  juntes  o comunitats  de  propietaris  degudament  constituïdes;  a  propietaris  d’edificis  de  tipologia  residencial col·lectiva  que  no  hagin  atorgat  el  títol  constitutiu  de  propietat  horitzontal;  i  a  propietaris  d’edificis unifamiliars. Resten exclosos els habitatges que es cedeixin a tercers a canvi d’un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l’any (habitatges d’ús turístic, HUT).

 

El termini de presentació de les sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat, previ a la sol·licitud d’ajuts, s’obre el 5 de desembre de 2018, i finalitza el 28 de febrer de 2019. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat en una data anterior si s’ha exhaurit la  dotació pressupostària.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&10/022018020912.pdf&1

 

Recordeu que resten pendents d’aprovació definitiva les bases de la convocatòria , per la qual cosa podrien haver variacions en les mateixes.