Convocatòria Assemblea General de l'AAEPFC dia 23 de març de 2015

 

CONVOCATÒRIA

 ASSEMBLEA DE L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES

EXPERTS, PERICIALS I FORENSES

DEL COAC

  

La Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del COAC convoca ASSEMBLEA  GENERAL  a celebrar el proper
 

DILLUNS DIA 23 DE MARÇ  DEL 2015.
 

A LES SIS DE LA TARDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A DOS QUARTS DE SET EN SEGONA, a la Sala d’Actes  del COAC, Plaça Nova, 5 ,  segons el següent:

 

Ordre del dia

1.     Lectura i aprovació, si s’escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior. 

2.     Proposta de modificació reglamentaria i canvi de la denominació de l’agrupació, que passarà a denominar-se: AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS FORENSES i MEDIADORS.

 

Modificació del art. 1er.1.
Redactat actual:

“Es constitueix en el si del CoAC, un agrupament d’arquitectes que s’anomenarà AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS FORENSES”

Redactat proposta:

“Es constitueix en el si del CoAC, un agrupament d’arquitectes que s’anomenarà AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS FORENSES i MEDIADORS DEL COAC, i que es regirà per allò disposat a l’article 15 dels Estatuts col.legials i per aquest Reglament”

Modificació del art. 2ón.

Redactat actual:

L’objecte de l’Agrupació serà la representació dels Arquitectes que en siguin membres, la defensa llurs interessos específics, la proposta d’harmonització de les normes concernents a l’activitat professional en matèries relacionades amb dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats, així com l’estudi dels problemes jurídics, econòmics i que els afectin.
 
Redactat proposta:

L’objecte de l’Agrupació serà la representació dels Arquitectes que en siguin membres, la defensa llurs interessos específics, la proposta d’harmonització de les normes concernents a l’activitat professional en matèries relacionades amb dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats, i mediació, així com l’estudi dels problemes jurídics, econòmics i que els afectin.

Supressió de l’apartat f) de l’article 5è

Redactat actual:

f) Proposar a la Junta de Govern del Col·legi els barems mínims exigibles per a formar part de l'Agrupació, i per a incorporar-se l'Agrupació la llista de perits forenses.

Supressió de l’apartat 2 de l’article 6è

Redactat actual:

Nogensmenys, la incorporació serà obligatòria pel que fa als Arquitectes que desitgin pertànyer a la relació “d’Arquitectes Forenses”, conformement a la normativa col·legial.

Supressió de l’apartat B de l’article 7è

Redactat actual:

B) Amb caràcter especial, respecte la relació “d’Arquitectes Forenses: a) No estar incurs en causa d’incompatibilitat legal o deontològica. b) Tenir, pel cap baix, una antiguitat de cinc anys com a col·legiat al COAC en tancar-se la convocatòria de la llista de Perits Forenses. c) Complir els requisits que, a proposta de l’Agrupació, aprovi la Junta de Govern del COAC, adreçats a justificar els coneixements que s’estimen indispensables per a l’exercici de la peritació forense. d) Qualsevol altre requisit que estableix la Junta de Govern al COAC.

3.     Liquidació de Pressupost de l’exercici anterior 2014.

4.     ELECCIONS a càrrecs de la Junta Directiva.

D’acord amb el apartat c) del art. 18, del Reglament de la Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC (aprovat per Assemblea General del Coac en data 30 de maig de 2001), les candidatures hauran d’estar presentades abans del inici de l’Assemblea i hauran de comprendre els càrrecs de:

·         President

·         Secretari,

·         Tresorer, i

·         Quatre vocals.

5.     Precs i preguntes.

 
Barcelona, a 26 de febrer de 2015

 
Juli Llueca

Secretari


Es transcriu a continuació el text complet del art. 18 del Reglament de l’ AGRUPACIO D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIAL I FORENSES DEL COAC

(aprovat per l’Assemblea General del COAC el 30 de maig de 2001):

 

Art, 18

1. La Junta Directiva estarà composta per un President, un Secretari, un Tresorer i deu vocals.

A)       Cinc dels deu Vocals seran designats per les Juntes Directives de les cinc demarcacions col·legials. Entre el col·legiats inscrits a la respectiva Demarcació i que siguin membres de l’Agrupació.  Els designats podran ser membres de la respectiva Junta Directiva, si aquesta ho considera adient. La Junta podrà declinar la designació a favor de l’elecció per votació entre el agrupats inscrits a la seva Demarcació.

B)       Un vocal designat pel Degà que serà un membre de la junta de Govern del Col·legi, i tindrà per missió el manteniment de les relacions de l’Agrupació amb la Junta de Govern.

C)       El President, el Secretari, el Tresorer i quatre Vocals seran elegits per l’Assemblea general de l’Agrupació, prèvia presentació d’una candidatura unitària, que serà presentada a la Secretaria de l’Agrupació abans de l’inici de la Assemblea General quan aquesta inclogui la renovació de càrrecs.

2. La durada del càrrecs serà de tres anys i podran ser reelegits.

3. Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts, Nogensmenys, podran percebre dietes d’assistència a les sessions i al reintegrament de les despeses de locomoció i trasllat.