Agència Tributària de Catalunya. Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles per al 2015

Estem especialment atents al 2on paràgraf de l'apartat D de la Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles en els fets imposables de l’any 2015:

" A l’efecte, aquesta Administració Tributària establirà els criteris d'actuació dels tècnics valoradors i els paràmetres valoratius que serviran de guia en la formulació dels dictàmens pericials. "

 

Accés al document complet:

Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l'any 2015