Monogràfic - 24-4-17 - Eines pericials: Com estructurar un bon discurs

Per als perits és imprescindible dominar les eines de comunicació. Fer arribar al jutge la idea clara d'allò que volem expressar i que respon al que hem estudiat a fons no és una tasca fàcil. Calen discursos estructurats i efectius, i més enllà del que sabem intuïtivament, podem preparar-nos amb una base teòrica per millorar en aquest camp.

Monogràfic útil també per a mediadors i professionals que hagin de transmetre informació a altres persones. 


DESCRIPCIÓ

Comunicar significa, a grans trets, ‘posar en comú’ la informació de què disposem. Ara bé, per tal que aquesta informació compartida sigui entesa pels nostres receptors, cal que entrin en joc diferents paràmetres comunicatius que fan que la comunicació tingui èxit. La llengua, és a dir, el codi és un element essencial de l’intercanvi, però no només l’únic. Tot un conjunt de màximes, principis i regles regeixen els intercanvis comunicatius entre humans i fan que no es produeixin malentesos, si no és que volem transgredir el missatge... En el marc del curs, anirem del sentit recte a la transgressió, i de l’anàlisi formal i semàntica a l’anàlisi pragmàtica.


CONTINGUTS

1.       La comunicació oral formal. L’enfocament de la retòrica. Fases del procés de composició del discurs oral monologal i escenificació. Les presentacions orals professionals i acadèmiques: la seva estructura. El registre formal oral. Funcions de l’entonació. Ajudes visuals i llenguatge corporal.

2.       Antropologia i etnografia de la comunicació. Components de l’esdeveniment comunicatiu. El context (cognitiu, cultural, situacional, lingüístic) i les representacions internes del context (individuals i compartides). Relacions entre comunicació, cultura, identitat i comunitat de parla. Arquitectura de la conversa. El model SPEAKING.

3.       Anàlisi de la conversa. Funció de la prosòdia, la cinestèsia i la proxèmia de l’oralitat. La construcció de significat. Teoria de la rellevància. El principi de cooperació i les màximes de Grice. Implicatures conversacionals. Processos ostensius i inferencials i coneixement compartit en la comunicació. Gestió de la informació sobre dades explícites i implícites. Marcs conceptuals i guions.

4.       Semiòtica social i multimodalitat. Caràcter arbitrari o motivat del signe. Principals modes de representació i comunicació. La comunicació. Tipus i modes de comunicació: social, verbal, mediada; oral, audiovisual, multimodal. Pràctica social, comunicativa i verbal. Modes, gèneres i tipus discursius en diferents àmbits i esferes socials.


COMPETÈNCIES, RESULTATS D'APRENENTATGE I OBJECTIUS ESPECÍFICS

Pel que fa a les competències:

  • ·         Capacitat per analitzar els fets comunicatius
  • ·        Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia
  • ·        Capacitat per poder reflexionar sobre el coneixement de la llengua.

Pel que fa als objectius:

  • Entendre com funciona la comunicació, els principis, els mecanismes i els factors que la determinen.

  • Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.

  • Adquirir els conceptes bàsics i les eines fonamentals per a l’anàlisi dels distints tipus de comunicació.

  • Aplicar diferents mètodes de recerca (etnografia de la comunicació, anàlisi conversacional, etc.) per descriure la comunicació verbal i desenvolupar la competència comunicativa.

  • Analitzar críticament diversos modes de comunicació i gèneres de discurs.

Pel que fa als resultats d’aprenentatge:

  • ·        Distingir els diversos components d’un esdeveniment comunicatiu.
  • ·        Conèixer les bases per a elaborar i valorar presentacions orals formals breus.

LA PONENT

Judit Feliu i Cortès és Traductora i Intèrpret (1996) i Doctora en Lingüística (2004) per la Universitat Pompeu Fabra (judit.feliu@upf.edu). 

Actualment, treballa com a tècnica lingüista en el Projecte de la Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana, a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). A l'IEC, va treballar de 2005 a 2015 en el Projecte de Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana.

A més, és professora associada a la Universitat Pompeu Fabra, institució on imparteix principalment assignatures de lingüística, llengua catalana, comunicació i terminologia. A més, hi dirigeix anualment els treballs finals de carrera en la línia de llengua catalana i comparació de llengües.

És vicepresidenta de la Societat Catalana de Terminologia i correctora habitual del Grup Enciclopèdia Catalana.


DIA, LLOC I HORA

24 d'abril de 2017

COAC Plaça Nova, sala d'actes

19:00 - 21:00


INSCRIPCIONS

Aquí


APUNTS

Aquí


I DESPRÉS...

Amb aquells que vulguin, anirem a prendre junts una cervesa i fer petar la xerrada, no gaire lluny del COAC.