NOVETATS LEGALS D'INTERÈS ÚLTIM MES DE 2016

 
stockvault-stack-of-books111363.jpg
 

- LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial (la mediació hi te un paper important):

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7276/1570471.pdf

 

- Publicat el calendari de dies inhàbils de l’Administració de l’Estat pel 2017:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf

 

- Establert en el 8% l’interès de demora pel primer semestre de 2017, a efectes d’allò previst a l’art. 7 de la Llei 3/2004 de prevenció de la morositat:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12482

 

- Resolució de 20 de desembre de 2016, de la Direcció general del Cadastre, per la qual es determinen municipis i període d'aplicació del procediment de regularització cadastral.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12570.pdf

 

- Salari mínim interprofessional pel 2017: 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf

- Publicada la Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l'any 2017: