CONVOCATÒRIA

 


 ASSEMBLEA DE L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS, PERICIALS I FORENSES DEL COAC

 

La Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del COAC

convoca

ASSEMBLEAGENERAL

a celebrar el proper

DILLUNS DIA 14 DE DESEMBRE DEL 2015

DOS QUARTS DE SIS DE LA TARDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A LES SIS DE LA TARDA EN SEGONA,

a la Sala d’Actesdel COAC, Plaça Nova nº 5 ,

segons el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.     Lectura i aprovació, si s’escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.

2.     Informe del President.

3.     Liquidació de Pressupost de l’exercici 2014.

4.     Pressupost per a l'exercici 2016.

5.     Proposta d'activitats per al 2016.

6.     Precs i preguntes.

 

Ricardo Gómez Val

Secretari