BEQUES A LA FORMACIÓ I IMPULS ALS PERITS I MEDIADORS

Per part de l'AAEPFMC, aquestes beques són acumulables amb qualsevol altra beca.

BEQUES PER L'ASSISTÈNCIA A LES XI JORNADES CGPJ-CSCAE

OBJECTIU

Incentivar la participació dels arquitectes perits i mediadors en un acte formatiu clau per a la seva especialitat. 

Les XI Jornades se celebren en un indret allunyat, de difícil comunicació, el qual requereix una despesa considerable en temps i diners pel que fa al transport. Al mateix temps, l'oferta hotelera és escassa i amb poca possibilitat de preus econòmics. 

Es necessari ajudar als Agrupats per tal de fer abastable econòmicament l'assitència a aquest acte de referència, tot i suportant des de l'Agrupació una part considerable del preu de la matrícula. 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA DE LES BEQUES

Les beques representen el pagament per part de l'AAEPFMC de 200 euros sobre el preu de la matrícula. 

El preu negociat per l'AAEPFMC per als seus membres de la matrícula a les XI Jornades és de 250 €.

És a càrrec dels beneficiaris de la beca el pagament dels 50 € restants.

L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses atorgarà un màxim de 30 beques. 

 

ATORGAMENT I CANCEL·LACIÓ

Les beques s'atorgaran en cas de complir els requisits, amb la sol.licitud, a través de la secretaria d'Agrupacions. La sra. Marta Marín facilitarà un codi de beca als beneficiats, els quals l'hauran d'introduir al formulari d'inscripcions, i se'ls aplicarà el descompte de 200 €.

En cas que les persones becades no assisteixin almenys al 80% de les hores lectives de les Jornades o en comuniquin l'anulació de la matrícula més enllà de la data en què, en règim general, és possible la cancel·lació (www.uapfe.com), se'ls carregarà l'import de la matrícula sencera al compte col.legial. 

Condicions generals de cancel·lació:
Abans del 4 de setembre es podran realitzar canvis al titular d'inscripció (Ajustant-se a les mateixes condicions d'inscripció) o cancel·lar. Després del 4 de setembre, no tindrà dret al reintegrament, però es podran realitzar canvis al titular d'Inscripció. A partir del 28 de setembre, no s'admet cap canvi d'inscripció. 


L'acceptació de la beca implica l'acceptació del càrrec al compte col.legial en cas de no acreditar l'assitència a posteriori.

Únicament s'eximirà de pagament en cas de no assistència per hospitalització de l'inscrit o familiar de 1r grau els dies de les Jornades inesperada, greu, imprevisible i degudament acreditada. 

 

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits :

 • Ser arquitecte col·legiat al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya en qualsevol modalitat de col·legiació.
 • Ser membre de l'AAEPFMC i haver pagat l'alta de matrícula en cas d'haver-se agrupat després del 31-12-2016.
 • No tenir deutes pendents amb el COAC o l'AAEPFMC per qualsevol concepte. 
 • Pagar els 50 euros restants de la matrícula.
 • Acreditar posteriorment l'assistència a les XI Jornades. 

CONTEXT

La formació dels perits arquitectes és una necessitat essencial.

El COAC té la responsabilitat de subministrar als òrgans jurisdiccionals, Jutjats i Tribunals de Justícia,  arquitectes perits, experts, segons estableix al Llei d’Enjudiciament Civil.

Els perits arquitectes al servei de les instàncies judicials, tenen com a funció assistir en el procediments judicials en els aspectes tècnics propis de les seves especialitats.

La formació i experiència dels arquitectes perits és condició indispensable i irrenunciable per tal d’oferir uns serveis d’assistència als Tribunals i a la societat que garanteixin el Dret a la tutela judicial efectiva a tots els ciutadans, també en els aspectes pericials propis del arquitecte.

En els àmbits de competència pròpia dels arquitectes, la formació i experiència del perits arquitectes és irrenunciable i obligada.

En els àmbits de competència compartida amb altres professions,  la formació i experiència del perits arquitectes és imprescindible per que pugin competir en condicions favorables.


BEQUES DE TRANSPORT PER ALUMNES DEL DALF VI I MEDIACIÓ II QUE VIUEN LLUNY DE BARCELONA

Pla de xoc de formació de perits

Implementació de la formació bàsica dels perits arquitectes a tot el territori en condicions d’igualtat.

LA FORMACIÓ DELS PERITS ARQUITECTES

Aquest programa està relacionat amb el pla d’impuls de l’aula de pràctica pericial Agustí Borrell Calonge.

OBJECTIU

Incentivar la igualtat en la formació d’arquitecte perits, DALF.

Atorgar ajuts de desplaçament, en forma de beques parcials, fins a un límit del 50% de l’import de la matrícula als arquitectes residents en situacions allunyades de Barcelona, en el Diploma d’Arquitectura Legal i Forense (DALF 6) i fins al 25% de l'import de la matrícula en el Diploma universitari de postgrau en Mediació professional en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.

S'entenen allunyades de Barcelona, a efectes d'aquesta convocatòria de beques, aquelles localitats fora de l'àrea metropolitana de transports o en les corones 4,5 o 6.

Les beques s’atorgaran prèvia comprovació dels requisits exigits a la convocatòria. L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses atorgarà tantes beques com sigui possible fins a assolir la quantitat total destinada a aquesta convocatòria (20.400 €.)

DOTACIÓ ECONÒMICA DE LES BEQUES

Les beques podran cobrir fins a un límit del 50% de l’import de la matrícula en el DALF i fins al 25% en el Diploma de postgrau de Mediació.

L'import es calcularà de la següent manera:

Sessions a les que s'ha assistit (segons signatura) x  kilòmetres entre l'adreça de residència i el COAC Plaça Nova segons Google Maps x 0,16 €/km

Les beques estan subjectes a una retenció del 2%, que se li aplicarà en la dotació econòmica concedida. Aquest 2% el becari el podrà recuperar a través de la seva declaració de la renda corresponent a l’exercici 2015, o 2016 en el cas de que s’efectuï el pagament del curs a partir de l’1 de Gener de 2016 . 

Es calcularà l'import màxim possible en funció de la llunyania, i s'abonaran de forma semestral de tal manera que en un sol semestre no es pugui cobrar més de la meitat de l'import total, havent comprovat les assistències a classe.

El pagament de la beca es farà mitjançant transferència al compte bancari col·legial del sol.licitant als 30 dies com a màxim de la data de presentació al COAC de la factura a nom del becari corresponent a l’import subvencionat.

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits :

 • Ser arquitecte col·legiat al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya en qualsevol modalitat de col·legiació.
 • Ser membre de l'AAEPFC.
 • No tenir deutes pendents amb el COAC o l'AAEPFC per qualsevol concepte. 
 • Pagar la matrícula i assistir al DALF VI o al Diploma de Mediació
 • Residir fora de l'àrea metropolitana de transport o en les corones 4,5 o 6.
 • Signar personalment l'assistència a cada sessió lectiva.

CONTEXT

La formació dels perits arquitectes és una necessitat essencial.

El COAC té la responsabilitat de subministrar als òrgans jurisdiccionals, Jutjats i Tribunals de Justícia,  arquitectes perits, experts, segons estableix al Llei d’Enjudiciament Civil.

Els perits arquitectes al servei de les instàncies judicials, tenen com a funció assistir en el procediments judicials en els aspectes tècnics propis de les seves especialitats.

La formació i experiència dels arquitectes perits és condició indispensable i irrenunciable per tal d’oferir uns serveis d’assistència als Tribunals i a la societat que garanteixin el Dret a la tutela judicial efectiva a tots els ciutadans, també en els aspectes pericials propis del arquitecte.

En els àmbits de competència pròpia dels arquitectes, la formació i experiència del perits arquitectes és irrenunciable i obligada.

En els àmbits de competència compartida amb altres professions,  la formació i experiència del perits arquitectes és imprescindible per que pugin competir en condicions favorables.

Per formar als arquitectes en l’àmbit de la perícia, per disposar d’arquitectes perits que puguin donar resposta adequada als requeriments de la Justícia actual, cal tenir uns programes de formació.

Les bases per la constitució i funcionament del Aula de pràctica pericial Agustí Borrell Calonge, van ser aprovades per l’assemblea de la AAEPFC del 30 d’octubre de 2008, en els següents termes:

 

Formació del perits:

“Es tracta de propiciar la formació dels perits arquitectes, i estendre els programes de formació a tot Catalunya amb la col·laboració de les Demarcacions.

 • ·          Programa del Aula ABC:

 • ·       Formació bàsica: introductòria a la activitat pericial

  • ·  Curs basic Dictamen pericial.

  • ·  Dalf

 • ·       Formació continuada: millora contínua

  • ·  Jornada CTE.

  • ·  El títol V de CCC

  • ·  Seminaris dictàmens pericials (2 al any)

 • ·       Formació especifica: especialització

  • ·  Dictàmens de lesions a la edificació.

  • ·  Valoracions urbanístiques a la llei 8/2007.

  • ·   Valoracions immobiliàries

 • ·       Formació en utilitats: millora contínua

  • ·   curs d’oratòria, judici oral.

  • ·   concurs de debat.

  • ·   curs expressió escrita,

  • ·   curs: la fotografia al dictamen de lesions.

  • ·   altres

 • ·       Novetats legislatives i normatives: actualització del coneixements.

  • ·   Lleis de nova o recent implementació.,

  • ·   Decrets Lleis i reglaments.,

  • ·    Actualitzacions normatives.

  • ·    Altres

En funció de les necessitats formatives dels arquitectes perits es programaran altres activitats docents.

Com a pas previ cal consolidar la creació i posta en marxa de la Escola ABC, dotant-la dels instruments operatius necessaris. Mentrestant, la AAEPF assumeix totes les tasques necessàries per portar a terme el programa proposat.

El equilibri pressupostari es un del condicionants inexcusable per el funcionament del aula ABC, entès de forma global dins el calendari anyal.

Els beneficis que es puguin obtenir redundaran en el pressupost de la AAPF per finançar, si s’escau altres activitats.

Es gestionarà una política de beques per afavorir l’accés del arquitectes joves a noves àrees ocupacionals com les que s’integren dins l’agrupació:

 • -   Arquitectes especialistes en inspecció tècnica d’edificis

 • -   Arquitectes Perits de edificació, inspecció, diagnòstic i anàlisis de lesions a la construcció, reparació i valoració de danys.

 • -   Arquitectes Perits en instal·lacions, inspecció, diagnòstic i anàlisis de lesions a les instal·lacions dels edificis: agua, electricitat, soroll, aïllament, evacuació, reparació i valoració de danys.

 • -   Arquitectes experts en valoracions immobiliàries.

 • -   Anàlisis econòmic de promocions immobiliàries i urbanístiques.

 • -   Arquitectes especialistes en urbanisme i valoracions urbanístiques.

 • -   Arquitectes especialistes en dret urbanístic, de la edificació, i de la construcció: (relacions de veïnatge, servituds i immissions).

L' objectiu de màxima difusió i abast del cursos, fa que es prioritzi la celebració de cursos formatius a les demarcacions. Per compensar la dificultat de mantenir el equilibri econòmic d’aquestes activitats, s’articularan mesures complementàries, principalment la col·laboració econòmica de les Demarcacions i del Coac.

Alguna d’aquestes activitats es poden organitzar en col·laboració amb les agrupacions d’arquitectes al servei de la administració publica i dels arquitectes urbanistes.

Totes elles es fan habitualment en col·laboració amb la AJAC

.../...”.

Cal destacar l’apartat de l’acta de l’assemblea d’octubre de 2008 que diu: L’objectiu de màxima difusió i abast del cursos, fa que es prioritzi la celebració de cursos formatius a les Demarcacions. Per compensar la dificultat de mantenir el equilibri econòmic d’aquestes activitats, s’articularan mesures complementàries, principalment la col·laboració econòmica de les Demarcacions i del Coac.

En el darrers 6 anys, l’Escola ABC ha implementat el seu pla de formació, i ha complert en la majoria dels casos els objectius que l’Assemblea d’octubre de 2008 es va proposar.

Algunes activitats, com les relacionades amb l’aparició de novetats normatives o els cursos de valoracions urbanístiques s’han fent en àmbits territorials fora de la ciutat de Barcelona, però la gran majoria no.

La formació dels perits arquitectes ha d’abastir abastir tot el territori de Catalunya. Les dificultats econòmiques que les Demarcacions han patit darrerament han impossibilitat que s’hagin pogut realitzar lesactivitats formatives necessàries.

Per altra banda, la exigència d’una formació bàsica adequada per incorporar arquitectes joves a l’activitat pericial és urgent.

El programa DALF ha tingut èxit reconegut, i constitueix la formació acreditada adequada per que els arquitectes puguin accedir a l’activitat pericial en les condicions adients. Nogensmenys és una formació que, hores d’ara no està a l’abast immediat de tothom, per dos raons:

 • El cost que té una Diplomatura Universitària de gairebé 200 hores lectives. 
 • El fet de que totes les classes es celebrin a Barcelona.